Vi støtter FNs mål for bærekraftig utvikling

Vi er forpliktet til arbeidet mot et mer robust og rettferdig internasjonalt samfunn. Vårt mål er å gå foran som et godt eksempel og alltid påvirke markedet positivt, uansett hvor vi driver virksomhet. Med vårt fokus på hvordan vi kan ta en etisk tilnærming til mennesker, planeten og profitt, og vi jobber aktivt for å støtte FNs bærekraftige utviklingsmål (SDGs):

SDG 5

Oppnå likestilling og styrke posisjonen til alle kvinner og jenter

ISS er et flerkulturelt selskap og omfavner og oppmuntrer til mangfold. Med nesten 50 prosent kvinner i arbeidsstyrken har vi bidratt betydelig til å styrke kvinner. Kvinnelig representasjon i ledelse, lederutvikling og graduate programmer har høy prioritet og er i videreutvikling. Vår mangfoldspolicy fortsetter å gi resultater, med flere initiativer for å identifisere kvinnelige kandidater og promotere kvinner til mer lederroller. Opplæringsprogrammer utdanner, håndhever og setter retningslinjer mot trakassering og diskriminering.

SDG 8

Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Minimumslønn, retten til å organisere seg og et trygt arbeidsmiljø er grunnleggende standarder i ISS. Menneskene er vår viktigste ressurs, og derfor investerer vi betydelig i å utvikle ansatte på alle nivåer i organisasjonen vår. Vi iverksetter kontinuerlige tiltak på alle nivåer for å minske skader og dødsulykker. Vi har nulltoleranse for tvangsarbeid, barnearbeid, moderne slaveri og menneskehandel
i vår virksomhet, og dette håndheves strengt gjennom styringskontroller, inkludert revisjoner.

SDG 10

Redusere ulikhet innen og mellom land

Som en av verdens største private arbeidsgivere, tilbyr ISS det økonomiske grunnlaget for mange enkeltpersoner og familier rundt om i verden. Det er et økende antall flyktninger i arbeidsstyrken vår, samt mennesker med psykiske og fysiske funksjonshemninger, sosiale utfordringer eller lav akademisk utdanning. Vi tilbyr ansatte muligheten til å utvikle ferdighetene sine gjennom utdanningsprogrammer, og med å øke deres jobb- og karrieremuligheter.

SDG 12

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Vi har som mål å redusere forbruket av kjemikalier gjennom vårt Cleaning Excellence-program, og samarbeider med strategiske leverandører for å utvikle og teste nye verktøy og prosesser som vil redusere miljøpåvirkningen. Vi fokuserer på grønne innovasjonsprosjekter, som det omfattende Diversey SURE-utvalget av rengjøringsprodukter. Disse er plantebaserte og 100 prosent biologisk nedbrytbare, designet for å levere overlegne resultater samtidig som de er trygge for mennesker og snille mot miljøet.

SDG 13

Ta hastetiltak for å bekjempe klimaendringene og dens konsekvenser

ISS er forpliktet til kontinuerlig å redusere enhver negativ påvirkning på miljøet på grunn av vår virksomhet, og vi jobber også med kunder
for å hjelpe dem å redusere sitt eget miljøfotavtrykk. Vi jobber i våre kunders lokaler, noe som betyr at vi får innsikt i deres produksjon og bruker denne kunnskapen til å hjelpe dem med å administrere og redusere deres innvirkning og nå målene deres. Vi jobber målrettet for å bli et klimanøytralt selskap innen 2040. 

SDG 16

Vi fremmer fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, gir tilgang til rettferdighet for alle og bygger effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Vi tar sikte på å eliminere alle former for diskriminering og uetisk oppførsel gjennom ISS Code of Conduct og Global People Standards. Disse retningslinjene er grunnlaget for våre læringsverktøy og programmer, inkludert et omfattende onboarding-kurs der alle nye ansatte blir opplært i vår måte å jobbe på og våre verdier Korrupsjon og bestikkelser er ulovlig og mot våre verdier, og vi fremmer Speak Up-systemet for å tillate ansatte å ta opp bekymringer om disse sakene, anonymt og uten frykt for represalier.

Historier fra arbeidsplassen